Põhikiri

EFÜS-i põhikiri PDF failina

MITTETULUNDUSÜHING EESTI FÜSIOTERAAPIA ÜLIÕPILASTE SELTS PÕHIKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Seltsi nimi on Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Selts (edaspidi Selts).
1.2. Selts on tulu mittetaotlev organisatsioon. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ning käesolevast põhikirjast.
1.3. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik Tartu linn.
1.4. Seltsi eesmärgiks on ühendada füsioteraapia õppekava üliõpilasi, pakkuda akadeemilise hariduse kõrval enesetäiendamise võimalusi ja erialaste kontaktide loomist.
1.5. Selts on asutatud 2011 Tartus.
1.6. Selts on asutatud tähtajatuna.
1.7. Seltsi põhikiri jõustub vastuvõtmise hetkest.
2. LIIKMED
2.1. Seltsil on tegev-, vilistlas- ja auliikmed.
2.2. Seltsi tegevliikmeks võib astuda Tartu Ülikooli või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala üliõpilane, kes aktsepteerib Seltsi põhikirja ning eesmärke.
2.3. Seltsi auliikme staatuse võib omistada isikule, kellel on erilisi teeneid Seltsi ees või füsioteraapia arendamisel ja populariseerimisel.
2.4. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus liikmekandidaadi avalduse alusel hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse saamise päevast.
2.5. Seltsi vilistlane (edaspidi „vilistlane“) on endine Seltsi liige, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia eriala.
2.6. Seltsi liige võidakse Seltsist välja arvata järgmistel juhtudel:
2.6.1. kui Seltsi liige pole tasunud liikmemaksu igal aastal hiljemalt 7. septembriks (kaasa arvatud);
2.6.2. kui Seltsi liige on rikkunud Seltsi vara või au;
2.6.3. kui Seltsi liige on rohkem kui korra rikkunud Seltsi põhikirja.
2.7. Liikme väljaarvamine otsustatakse juhatuse koosolekul. Liikme väljaarvamisest teatakse viivitamatult.
2.8. Seltsist väljaastumine toimub juhatusele esitatava avalduse alusel ja jõustub juhatuse koosolekul.
2.9. Seltsist väljaarvamisel või väljaastumisel liikmemaksu ei tagastata.
3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Seltsi liikmel on õigus:
3.1.1. osaleda Seltsi üritustel ja nende organiseerimisel;
3.1.2. osaleda ja hääletada Seltsi töö- ja üldkoosolekutel;
3.1.3. tutvuda Seltsi juhatuse, töökoosoleku ja üldkoosoleku otsuste ja protokollidega ning saada informatsiooni Seltsi tegevuse kohta;
3.1.4. valida ja olla valitud Seltsi juhatusse;
3.1.5. Seltsist välja astuda.
3.2. Seltsi liikmel on kohustus:
3.2.1. järgida Seltsi põhikirja;
3.2.2. aidata kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele ja ürituste korraldamisele;
3.2.3. täita Seltsi juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;
3.2.4. tasuda liikmemaksu;
3.2.5. osaleda võrdselt teiste liikmetega Seltsi nende ürituste kulutuste kandmisel, millest ta on osa võtnud.
3.3. Seltsi vilistlasliikmel võrdsed õigused ja kohustused tegevliikmetega, kuid puudub hääleõigus Üldkoosolekul, v.a. juhul, kui teda on volitatud esindama tegevliiget.
3.4. Auliikmetel Seltsi ees kohustusi ei ole.
4. SELTSI JUHTORGANID
4.1. Seltsi juhtorganiteks on:
4.2. Seltsi töökoosolek;
4.3. Seltsi üldkoosolek;
4.4. Seltsi juhatus;
4.5. Seltsi juhatuse või üldkoosoleku otsusega võib moodustada täiendavaid käesolevas põhikirjas fikseerimata ajutisi juht- või kontrollorganeid.
5. SELTSI ÜLDKOOSOLEK
5.1. Seltsi kõrgem juhtorgan on üldkoosolek.
5.2. Üldkoosoleku moodustavad Seltsi tegevliikmed.
5.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt 1 kord aastas.
5.4. Üldkoosoleku toimumise aeg koht ja päevakord teatakse liikmetele vähemalt 30 kalendripäeva jooksul enne toimumist.
5.5. Üldkoosolek võib olla korraline või erakorraline.
5.6. Korraline üldkoosolek toimub 8. septembril igal kalendriaastal, kui ei ole otsustatud teisiti.
5.7. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus oma otsusel või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/4 tegevliikmetest.
5.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 1/3 liikmetest.
5.9. Igal Seltsi tegevliikmel või tema poolt volitatud esindajal on üldkoosolekul üks hääl.
5.10. Seltsi liikmete üld- ja töökoosolekul võetakse otsused vastu osavõtvate ja esindatud tegevliikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe, tema puudumisel aseesimehe hääl, tema puudumisel koosoleku juhataja hääl.
5.11. Seltsi põhikirja muutmiseks on vaja 9/10 häälteenamust.
5.12. Koosolekut protokollib üks juhatuse liikmetest.
5.13. Üldkoosoleku ülesanded:
5.13.1. võtab vastu Seltsi põhikirja ja teeb selles muudatusi;
5.13.2. määrab liikmemaksu suuruse;
5.13.3. määrab aastaks juhatuse liikmed;
5.13.4. kuulab ja kinnitab juhatuse aruanded ja raamatupidamise aruanded;
5.13.5. valib Seltsi auliikmed;
5.13.6. võtab vastu otsuseid küsimustes, mis on juhatuse või Seltsi liikmete poolt esitatatud otsustamiseks üldkoosolekule.
6. SELTSI TÖÖKOOSOLEK
6.1. Seltsi töökoosolekud kutsub juhatus kokku vastavalt selleks tekkivale vajadusele elektronposti või avaliku kuulutuse väljapanemise teel ja seal arutatakse küsimusi, mis jäävad väljaspoole üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku huve.
7. SELTSI JUHATUS
7.1. Juhatus on Seltsi alaliselt tegutsev, juhtiv ja esindav kaheks aastaks üldkoosoleku poolt valitav organ.
7.2. Seltsi juhatus on viieliikmeline ja see valitakse üldkoosoleku poolt.
7.3. Seltsi juhatuses peab olema vähemalt kaks immatrikuleeritud ja aktiivselt õppetöös osalevat üliõpilast.
7.4. Seltsi juhatusse kuuluvad: esimees, aseesimees, laekur ja lihtliikmed.
7.5. Juhatuse esimehe ülesandeks on juhatuse töö korraldamine, juhatuse liikmete vahelise töö koordineerimine ja kontrollimine, juhatuse koosolekute kokkukutsumine, ettevalmistamine ning juhtimine.
7.6. Juhatuse aseesimehe ülesandeks on esimehe kohustuste täitmine tema äraolekul ja Seltsi esindamine suhtlemisel sise- ja välisorganisatsioonidega.
7.7. Laekur võtab vastu ja annab välja Seltsi rahalisi vahendeid, peab selle üle arvestust ja esitab vastavasisulise aruande liikmete üldkoosolekule.
7.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 juhatuseliikmetest.
7.9. Otsuseid võetakse juhatuse koosolekul vastu sellel osalevate liikmete lihthäälteenamusega.
7.10. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustav juhatuse esimehe, tema puudumisel aga aseesimehe hääl.
7.11. Juhatuse poolt vastu võetud otsused vormistatakse kirjalikult ja elektrooniliselt ning säilitatakse Seltsi koduleheküljel ja esimehe käes.
7.12. Seltsi juhatuse ülesanded:
7.12.1. liikmete Seltsi vastuvõtmine ja Seltsist välja arvamine; liikmete registri pidamine.
7.12.2. üldkoosoleku kokkukutsumine, otsuste elluviimine ja liikmetepoolse täitmise kontroll;
7.12.3. töökoosolekute kokkukutsumine;
7.12.4. tegevuskava koostamine;
7.12.5. raamatupidamise korraldamine;
7.12.6. järgmise aasta eelarveprojekti koostamine;
7.12.7. majandusaasta tegevusaruande koostamine;
7.12.8. Seltsi esindamine ja kirjavahetuse pidamine;
7.12.9. Seltsi nimel lepingute sõlmimine;
7.12.10. ajutiste töörühmade ja osakondade moodustamine Seltsi eesmärkide saavutamiseks vajaliku tegevuse ja ürituste korraldamiseks.
8. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE
8.1. Seltsi lõpetamise otsustab üldkoosolek lihthäälteenamusega 9/10 Seltsi liikmetest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga