Füsioteadmistest tiivustunud tudengid kohtusid Belgias Leuvenis

25.-27. jaanuaril 2013.a toimus Belgias Leuvenis Euroopa Füsioteraapia Tudengite Konföderatsiooni korraldatud üliõpilaste kohtumine. See oli 2011.a juunis loodud European Confederation For Physical Therapy Students (ECPTS) kolmas kohtumine, kus osalejate arv oli poole suurem võrreldes pool aastat tagasi aset leidnud kohtumisega. Kohal oli 25 noort füsioteraapia tudengit 12st erinevast riigist (Eesti, Suurbritannia, Poola, Rumeenia, Küpros, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Austria, Šveits, Holland ja Portugal). ECPTS loodi, kuna puudus organisatsioon Euroopas, mis ühendaks kõiki siin õppivaid füsioteraapia tudengeid. Sarnane hästi toimiv ühendus oli aga olemas teistes maailmajagudes, näiteks Aasias APTSA, Austraalias APA Students ja Aafrikas NPSC. Leuvenis kohtunud riikidest on enamusel olemas ka riiklikul tasandi toimiv füsioteraapia tudengeid ühendav organisatsioon, kaasa arvatud Eestil. Eestist käis Belgias kaks Tartu Ülikooli füsioteraapia tudengit Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Seltsist (EFÜS-loodud 1.aprillil 2011.a). Kahepäevane kohtumine toimus KU Leuveni (Catholic University of Leuven) ruumides ning osalejaid käis tervitamas ka KU Leuveni Kinesioloogia ja Rehabilitatsiooniteaduskonna dekaan, kes oli väga toetav ja positiivne meie poolt ette võetud tulevikuvisioonide ja eesmärkide suhtes.

Kohtumise ja ECPTS-i peamiseks eesmärgiks on luua rahvusvaheline ühendus, ühtne süsteem ja suhtlus füsioteraapia tudengite vahel Euroopa tasandil. Seeläbi muuta füsioteraapia haridus kvaliteetsemaks, meie eriala hinnatumaks ja tunnustatumaks ning samal ajal esindada tudengite soove ja mõtteid rahvusvahelisel tasandil. Kuna tudengid on need, kes on aktiivselt õppeprotsessi sees, siis oskavad nemad kõige adekvaatsemalt avaldada arvamust hariduse kitsaskohtade osas ning tulla välja ka uudsete ja põnevate lahendustega. Lisaks on oluline teada ka seda, kuidas toimitakse teistes riikides ja õppida nende käest, nende kogemustest ning seeläbi edendada enda kooli ja riigi füsioteraapia õpet. Mis viib meid veel ühe olulise punktini- saada kontakte ja infot võimaluste kohta õppida välismaal, teha seal füsioteraapia praktikat või minna rahvusvahelisele kursusele. Tihti puudub tudengil info erinevate variantide kohta, andmebaas, kus see oleks arusaadvalt ja mitte nii akadeemiliselt kokku koondatud. ECPTS proovibki seda võimaldada pakkudes vajalikku infot enda koduleheküljel ja tehes pidevat koostööd erinevate riiklike füsioteraapia tudengite organisatsioonidega.

Kuna ECPTS on alles väga noor ja väikese kogemusega, siis oli Leuveni kohtumise üheks eesmärgiks piiritleda veelgi selgemalt organisatsiooni lühi-ja pikaajalised eesmärgid, luua töögrupid ning jätkata alustatud intensiivse tööga ning anda infot edasi ka kohtumisel mitte osalenud riikidele ja nende tudengiorganisatsioonidele. Kahe päeva jooksul loodi kolm töögruppi, mis tegelevad vastavalt füsioteraapia tudengite mobiilsuse edendamise ja lihtsustamisega Euroopa tasandil (Student Mobility Working Group); ECPTS-i tunnustamise, partnerite leidmise ning nendega koostöö ja suhtlemise soodustamisega, organisatsooni reklaamimisega kodulehe ja teiste meediakanalite kaudu (Communication Working Group); füsioteraapia tudengiorganisatsioonide loomisega, mis aitaks ECPTS-i struktuuri veelgi täpsustada ning tagada selle, et oleks olemas ühendus iga riigiga Euroopas, aidates luua füsioteraapia tudengite organisatsioon seal, kus seda veel pole (Building a Structure Working Group). Töö käigus jagati kõigile osalenutele meelepäraseid ülesandeid, mida igaüks  loomulikust kohusetundest füsioteraapia edendamise eesmärgil oli nõus endale võtma.

Kohtumisel käis ka esindaja Euroopa piirkonna Maailma Füsioteraapia Konföderatsioonist (European Region World Confederation for Physical Therapy-ER-WCPT), kes andis nõu, julgustas meid tegutsema ning jagas kogemusi, mida on WCPT-l juba aastast 1991. Antud hetkel on nende üheks suurimaks eesmärgiks muuta füsioteraapia patsientidele kättesaadavamaks, tagades võimaluse pöörduda otse füsioterapeudi poole. Nad on ka väga huvitatud tudengite kaasamisest enda organisatsiooni tegemistesse ja ECPTS-i ning selle kaudu iga riigi tudengiorganisatsiooniga koos töötamisest.

Lisaks planeeritud tegemistele andis kohtumine füsioteraapia tudengitega üle Euroopa võimaluse suhelda ja uurida nende õppimissüsteemide, organisatsioonide tegemiste, mõtete ja eesmärkide kohta. Näiteks on Poolas 60 kooli, kus on võimalik õppida füsioteraapiat Eesti kahe kooli kõrval ja Poola seaduste kohaselt võib igaüks kooli luua, mistõttu tegelikkuses langeb õppe- ja koolide kvaliteet, kuna neid on lihtsalt liiga palju. Austria mõnes koolis antakse juba 2.kursuse füsioteraapia üliõpilastele võimalus ja kohustus olla 1.kursuse õpilase tuutoriks ja temaga teatud ulatuses praktikume läbi viia. Tartu Ülikoolis on see võimalus alles magistriõppes.

Saksamaal peab enne bakalaureuseastmesse astumist, mille õpe kestab 1.5 aastat, läbima kolmeaastase füsioteraapia õppe, mis sisaldab 50% ulatuses praktikat. Aastane õpe maksab keskmiselt 300-400 eurot kuus. Samuti tehakse tervishoiuerialadel vahet näiteks füsioteraapia ja õenduse üliõpilaste vahel, kus viimastele makstakse ka näiteks praktika ajal rahalist tasu. Šveitsis saab aga näiteks iga füsioteraapia üliõpilane praktikal olles rahalist toetust. Šveitsis kestab füsioteraapia bakalaureuseõpe neli aastat, millest viimased 10 kuud on ainult praktika osa. Šveitsi esindaja ütles huvitavalt, et tema tema riigi peamine probleem on probleemide puudumine. Näiteks, on sealne füsioterapeudi palk vähemalt 4000 eurot kuus, mida osaliselt kompenseerib küll kallim igapäevaelu, kuid sellegipoolest on vahe Eestiga tuntav. Hetkel puudub neil küll füsioteraapia tudengite selts, kuid sinnagi jõutakse varsti.

Sarnaselt Šveitsiga räägiti ka Belgiast kui ideaalriigist. Nimelt toimub väga tihe koostöö tudengite ning õppejõudude vahel, teineteise kuulamine ning abistamine. Ametlikud kohtumised tudengite ja teaduskonna esindajate vahel toimuvad iga kahe nädala tagant ning tudengite soovidega arvestatakse ja leitakse üheskoos lahendusi. Lisaks on seal õppivatel füsioteraapia tudengitel suurepärased õppetingimused- neil on suur teaduskond, mõnusad ruumid, avar võimla, välistaadion. Hoone on seest küll lihtne- punaste tellisseintega, betoonlae ja linoleumpõrandaga, kuid kannab endas siiski hubast, sooja ja õppimisele orienteeritud hõngu. Seoses füsioterapeudina tööle suundumisega Belgias, oli aga huvitav kuulda, et olenevalt sellest, kas soovitakse minna tööle haiglasse või erafirmasse, peab viimasel juhul sooritama eksami. Juhul, kui sellest läbi kukutakse, on võimalus töötada ainult haiglas. Samuti ütlesid seal õppivad tulevased füsioterapeudid, et kuna igal aastal astub nende kooli füsioteraapia õppesse umbes 400 uut tudengit, siis muutub töö leidmine Belgias järjest raskemaks.

Portugalis eksisteerib veel selline amet nagu füsioteraapia õde. Kohtumisel osalenud Portugali noormehed avaldasid arvamust, et kahjuks ei soovi kogenud ja tihtipeale suurte teadmistega füsioteraapia õed teha koostööd noorte õppinud füsioterapeutidega, mis põhjustab noormeeste arvates lausa salaliitu meenutava suletud ringi. Lisaks mainisid nad ka probleeme aktiivsete füsioteraapia tudengite leidmisega enda organisatsiooni tegemistesse. Sarnane mure käis läbi ka teiste riikide organisatsioonide esindajate mõtetest.

Küprosel elav neiu põhjustas kohtumisel osalenute seas palju elevust, kuna tegemist on riigiga, mis tundub väga eksootiline. Saime teada, et Küprosel on füsioteraapia õpet antud ainult viimased neli aastat. Võrreldes seda Leuveni kooli 60 aastaga, on vahe tohutu. Just selline rahvusvaheline kohtumine annab vähekogenud riikidele võimaluse kiiremini järele jõuda ja toetudes teiste riikide kogemustele, teatud vigasid ehk vältidagi. Seoses võimalusega minna välismaale, pani meid imestama vestlus Saksamaa, Austria ja Prantsusmaa noorte kolleegidega, kes ütlesid, et kuna praktikaperioodid on nende koolides lühikesed ehk alla kolme kuu, ei saa nad Erasmuse programmis osaleda. Lisaks öeldakse neile tihtipeale juba füsioteraapia õppe alustamisel, et välismaale õppima minek ei ole soositud. Selline suhtumine piirab aga oluliselt füsioteraapia tudengite võimalusi avardada enda maailmapilti ja hankida kogemusi, saada erialaselt pädevamaks ja seeläbi tuua ka koduriiki uusi teadmisi ja suundi. Ilmselt just seepärast on ECPTS-i asutajateks tudengid Saksamaalt ja Prantsusmaalt.

Prantsusmaa suuruse juures eksisteerib ka tohutu hulk erakoole ja ülikoole, mille ühendamiseks on loodud arvuka liikmeskonnaga tudengiorganisatsioon. Põhimureks on pideva suhtluse korraldamine organisatsiooni ning liikmete vahel. Meile, kel füsioteraapiat saab õppida vaid kahes koolis, on asi võõras. Samas tutvustas Prantsusmaal õppiv Michelle FNEK-i (Federation Nationale des Etudiants en Kinesitherapie) aktiivsete noorte poolt loodud infovoldikuid ja isegi raamatut tutvustamaks kogu Euroopa füsioteraapiat ja asutusi. Niivõrd pühendunud osalemine ühe organisatsiooni elus pani meid samuti imestama ja soovima midagi sarnast ka enda seltsi tulevikutegemistes.

Pärast põhjalikku tutvumist Euroopa füsioteraapiat valitsevate organisatsioonidega ning riiklike füsioteraapia tudengiorganisatsioonidega, pöördusime tagasi kodumaale. Kohtumise kontseptsioon oli kokkuvõttes veidi poliitilisema eesmärgiga, kui seda oodata oskasime, kuid sellegipoolest saime sealt väärt kogemuse ja elamuse. Tihtipeale on vaja minna kuskile väga kaugele, et tekiks mõtteid, mida kodus paremini teha või ideid projektideks, mida tulevikus kindlasti korda saata. Kogu kohtumise osalejaskond oli enne kahte koostööpäeva teineteisele võõras, ühenduslüliks vaid ühine eriala ja naeratus näol. Nagu näha, siis ka nii on võimalik palju korda saata. Kindlalt võib öelda, et lisaks rahvusvahelisele koostöö edendamisele, muutub ka EFÜS-i sisene koostöö sujuvamaks tänu Belgias saadud kogemustele, teadmistele ning meile antud võimalustele.

Täname Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonda toetuse ja võimaluse eest osaleda ECPTS kohtumisel!

EFÜS-i juhatuse liikmed Hanna Kalajas ja Dmitri Valiulin

 

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga